حسين عرنوس، نخست وزیر سوریه در گزارشی آمار واردات سال گذشته را مطرح کرد. در این گزارش بخش دولتی و خصوصی بیش از ۴ میلیارد یورو واردات داشته اند که عمده واردات دولتی با حجم ۱.۸میلیارد یورو گندم، مشتقات نفتی و دارو بوده است.